Les patois fribourgeois d'origine franco-provençale se distinguent en trois groupes géogra...
1
0
5
5 mai 1971
Ôn òmo malén
Ôn òmo malén Élîye dè Pîrro ihâvè dè yâzo a Chîrro, dè yâzo a Mechiôn. Faji partchià d’ôna fameúlye dè treú bouèbo è ôna bouàta, pâ mariâ, è quié ihâvôn einséïmblio. Ein hléc tén-lé, la mitchià dou tén, ôn ménjièvè a frit, è dèfoûra : dè pan, dè mòta, dè tsêr è dè vén. A fòrcha dè bîrè dè vén, ôn...
0
1
3
2012
Ôna cônta dè polèinta
Ôna cônta dè polèinta Vo cônto ôna cônta quié m’è h’arroâye ôn cou. Îro a Chîrro po moyardâ è n’én travailliâ y veúgnè pèindàn dàvoueu chenànnè. To lè zor, ya faliôp ménjiè dèfoûra, a frit. Ôn bo zor, ya fé croué tén è ya balyà to lo zor. É profitchià po mè férè ôna bòna polèinta. Dèmèintre quiè l...
1
1
4
2013
Ôn fén tsassioûr
Ôn fén tsassioûr Vo cônto la cônta dè Bènouè dè la loûye è dou réïnàr. Dèlotàr, apré Tsalèinde, Bènouè dè la loûye ya dèssidâ d’alâ vèliè lo réïnàr. Ya pri cho j’aférè : dè tsêr por leússe, dè la pôcsa è dè grènàille (draziè) è yè partéc bâ ou Courmey èintrè Ayèr è Mechiôn, ànvoueu y’aït ôn boú bé...
1
1
3
2014
Repérage
Proche du chalet de Pâquier Roud et au-dessus de l'Etivaz le chalet du Dévin après les tra...
1
0
3
Repérage
Vendanges dans les vignes de Marcelin sur Morges, dans le vignoble de le Ville de Morges,...
3
3
8